Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

SVCA delar uppfattningen att aktivt ägande och aktieägarengagemang är viktigt för bolags utveckling. SVCA:s medlemmar är aktiva ägare i onoterade bolag och de fungerar som en vitaliserande kraft när det gäller att tillföra kapital och kompetens för att framtidssäkra företag. Fakta är att produktivitetstillväxten i bolag som har private equity som ägare har ökat med närmare 10 % jämfört med i andra bolag. Den indirekta effekten är att produktivitetstillväxten smittar av sig på icke private equity-ägda bolag i samma branscher. De 1 000 svenska bolag som har haft private equity som ägare har därför totalt bidragit med 0,4 % av BNP tillväxten per år de senaste 10 åren. Det motsvarar 5,81 % av dagens BNP.

6.2.5 Möjligheten att avstå från att anta principer m.m.

SVCA tillstyrker förslaget i kapital 6.2.5 att kapitalförvaltare kan avstå från att dels anta principer för aktieägarengagemang, dels lämna en årlig redogörelse. Som framgår av departementspromemorian så finns det en rad skäl för en aktör att avstå ifrån att anta principer exempelvis en institutionell investerare som huvudsakligen investerar i värdepapper som inte handlas på en reglerad marknad, en aktör som har en så pass begränsad verksamhet och att det inte framstår som ekonomiskt försvarbart att ta fram sådana principer.

6.5.3 En årlig redogörelse till institutionella investerare

SVCA delar Justitiedepartementets bedömning att den årliga redogörelsen kan inkluderas i årsberättelsen för en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond och tillstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Ju2018_03135_L1 Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang.pdf

PARTNERS