Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna förslag och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande. 

SVCA välkomnar att ett förslag om ett avdrag för viss andel av det egna kapitalet bereds och övervägs. SVCA vill emellertid särskilt påpeka att de ränteavdragsbegränsningar som samtidigt föreslås – i tillägg till de redan synnerligen restriktiva regler som gäller i Sverige – kommer att leda till ytterligare svårigheter och ökade kostnader för i synnerhet små och medelstora svenska företag att finansiera en fortsatt expansion och tillväxt. SVCA vill i det sammanhanget påminna om att vi i flera tidigare remissvar har påpekat behovet av en översyn och en harmonisering av de redan komplexa och över tid fördragsstridiga räntebegränsningsreglerna. Den skattelättnad som föreslaget avdrag för ett (ökat) eget kapital kan innebära kommer inte annat än i undantagsfall kunna kompensera för nämnt bortfall. Detta är en allvarlig brist. SVCA anser att frågan med nödvändighet fordrar fortsatt beredning och att de faktiska sakomständigheter som gäller för denna kategori av företag utreds, för att undvika godtyckliga eller rentav slumpmässiga utfall. SVCA avstyrker sålunda förslaget om ytterligare ränteavdragsbegränsningar.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2022_01627 - SVCA.pdf

PARTNERS