Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)

Sammanfattning

SVCA har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor, SOU 2022:29 och avger härmed följande yttrande.

SVCA avstyrker förslaget till ändringar i Aktiebolagslagen, associationsrätten samt skatterätten avseende förändrad koncerndefinition. Anledningen är primärt att konsekvensutredningen är otillräcklig samt den föreslagna koncerndefinitionen avser primärt att adressera konsolideringsfrågor i redovisningen och är således inte nödvändigtvis applicerbar i en civilrättslig eller skatterättslig kontext.

SVCA tillstyrker förslaget avseende den ändrade koncerndefinitionen i Årsredovisningslagen (ÅRL) under förutsättning att utredningen använder samma lydelse som definitionen av bestämmande inflytande i IFRS 10, SVCA avstyrker således den föreslagna lydelsen i betänkandet.

SVCA har valt att enbart yttra sig avseende frågeställningen kring den nya koncerndefinitionen och yttrar sig således inte avseende övriga förslag.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Ju2022_02004 - SVCA.pdf

PARTNERS