Ny lag om källskatt på utdelning (DS 2020:10)

Sammanfattning

  • SVCA ställer sig positivt till en översyn av kupongskattelagen (1970:624) men anser att vissa frågor bör utredas ytterligare (se nedan) innan utredningen kan ligga till grund för lagstiftning. Utöver vad som anförs nedan ansluter sig SVCA till de synpunkter samt den kritik med bl.a. en begäran om en fördjupad utredning som föreslås av Näringslivets Skattedelegation samt av Sveriges advokatsamfund.
  • För det fall att promemorian föreslår att undantaget för utdelning på motsvarande näringsbetingade andelar till länder utanför EES ska tas bort, ställer sig SVCA negativt till att en sådan väsentlig förändring görs utan en tydlig motivering. Såväl konsekvenserna av en sådan förändring för svenska företags möjligheter att anskaffa kapital genom utländska investeringar som förslagets förenlighet med EU-rätten, särskilt den fria rörligheten för kapital, måste analyseras.
  • SVCA välkomnar att ledning tas från internationella källor i samband med ett införande av uttrycket beneficial owner. SVCA föreslår att kopplingen till OECD:s kommentarer tydliggörs för att säkerställa följsamhet med den internationella utvecklingen. Därtill efterfrågar SVCA en utförligare redogörelse av lagstiftarens uppfattning om hur begreppet ska tolkas ur ett internationellt perspektiv.
  • SVCA förespråkar en separat skatteflyktsbestämmelse för källskatt på utdelning i linje med anti-missbruksklausulen i ändringsdirektivet till moder- och dotterbolagsdirektivet (2012/121/EU).
  • SVCA ställer sig tveksamt till promemorians bedömning att långivaren vid aktielån är den som typiskt sett är beneficial owner av den utdelning som låntagaren uppburit. Det förefaller vidare orealistiskt att Sverige inom överskådlig tid ska kunna omförhandla samtliga skatteavtal i vilka aktielånsersättning inte utgör utdelning.
  • Ytterligare analys behövs avseende utdelande bolags och godkända mellanhänders skyldigheter vid sakutdelning, samt av möjligheterna att disponera över egendomen för att kunna uppfylla dessa.

Inledning

Finansdepartementets promemoria syftar till att föreslå en effektiv och modern lag om källskatt på utdelning som ska hålla nere de administrativa kostnaderna för de inblandade, däribland företagen. Det föreslagna regelverket ska även utformas med beaktande av digitaliseringen och internationaliseringen av den finansiella marknaden.

SVCA ställer sig positivt till en översyn och modernisering av kupongskattelagen (1970:624). Övergripande bedömer dock SVCA att även om en översyn av kupongskattelagen är välkommen så finns det områden där ytterligare analys är nödvändig innan förslaget kan ligga till grund för lagstiftning. SVCA ansluter sig till de synpunkter samt den kritik med bl.a. en begäran om en fördjupad utredning som föreslås av Näringslivets Skattedelegation samt av Sveriges advokatsamfund. Därtill har SVCA följande synpunkter på förslaget.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2020_02014_S1 SVCA.pdf

PARTNERS