Promemorian Gränsöverskridande distribution av fonder

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA välkomnar EU:s ambition att förbättra den inre marknaden för alternativa investeringsfonder och att säkerställa att regelverken blir mer samordnande. Marknaden behöver harmoniseras då medlemsstaternas implementering av regelverken skiljer sig åt.

SVCA vill dock framhålla två delar av den svenska implementeringen som går stick i stäv med de uttalande ambitionerna att förbättra och förenkla fondmarknaden. Dels riskerar implementeringen att försvåra för registrerade AIF-förvaltare att resa nya fonder vilket i sin tur skulle försämra kapitalförsörjningen till små och medelstora svenska bolag. Det är mindre fonder som investerar i exempelvis innovativa tillväxtbolag som om förslagen går igenom hindras ifrån att marknadsföra sina fonder. Förslaget skulle också försvåra för svenska institutionella investerare att investera i icke EES-baserade AIF-förvaltare vilket i sin tur kommer påverka deras avkastningsmöjligheter och riskspridning negativt.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2021_02505 - SVCA.pdf

PARTNERS