Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Regeringen föreslår att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras så att även delägare som själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren varit verksamma i betydande omfattning i

  • ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger del i företaget, eller
  • ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av ett sådant företag som avses i första strecksatsen, omfattas.

Regeringen föreslår vidare att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

Som skäl för förslaget att ändra den utvidgade fåmansdefinitionen anger regeringen ett specifikt rättsfall gällande ett utländskt holdingbolag LLP (Limited Liability Partnership) som äger ett dotterbolag i Sverige och andra europeiska dotterbolag. Regeringens bedömning, utifrån nämnda rättsfall, är att nuvarande utformning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen innebär att det genom den aktuella företagsstrukturen är möjligt att kringgå de s.k. 3:12-reglerna.

SVCA avstyrker regeringens förslag till avgränsning av nuvarande utvidgade fåmansföretagsdefinition då förslaget medför ett helt oöverblickbart tillämpningsområde i och med att varje bolag måste be samtliga sina aktieägare uppåt i bolagsstrukturerna att gå igenom alla sina innehav för att fastställa att det inte finns några ”3-12-aktier” i hela portföljen. SVCA vill också framhålla att det sannolikt kan föreligga sekretessavtal som förhindrar denna granskning varför det i så fall också måste kopplas till en upplysningsskyldighet. SVCA önskar framhålla att affärsänglar det vill säga individer som investerar via aktiebolag i onoterade bolag i tidiga skeden s.k. ”startups” även kommer att träffas av regeringens förslag.

Förslaget går därmed stick i stäv mot vad regeringen har anfört i andra sammanhang om att främja investeringar i tillväxtbolag i tidiga skeden. Vidare går förslaget stick i stäv mot vad andra länder nu genomför i syfte att främja jobb och tillväxt.

SVCA:s bedömning är att förslaget i praktiken leder till att alla onoterade bolag måste betraktas som fåmansbolag om inte alla investerare kunnat visa att de inte bedriver någon verksamhet i annat onoterat bolag. Det kommer alltså bli mindre attraktivt för investerare i onoterade bolag att verka från Sverige då den administrativa bördan och skattekostnaden kraftigt ökar.

SVCA föreslår att regeringen ändrar förslaget så att det träffar den typ av företagsstrukturer som avses att omfattas, nämligen den situationen där ägaren förvisso inte är aktiv i ”rätt” bolag men i ett överliggande bolag men där verksamheten i själva verket bedrivs gemensamt. Ett mer ändamålsenligt sätt att åstadkomma detta vore att inte enbart röstetal beaktas vid prövning enligt 56 kap. 2 § IL. Om även kapitalandelen beaktas, d.v.s. över 50 % av röster eller kapital ska kontrolleras av fyra eller färre delägare, borde på ett mer effektivt sätt skattefördelen med den aktuella ägarstrukturen motverkas.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2017_02080_S1 - Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen SVCA.pdf

PARTNERS