Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

SVCA tillstyrker promemorian utan synpunkter.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

PARTNERS