Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna del- och slutbetänkande. SVCA delar  utredarens bedömning att utländska investeringar i Sverige har stor betydelse eftersom företag som investerar och etablerar sig i landet skapar tillväxt och arbetstillfällen. Den kompetens och kapital som tillförs bidrar till ökad konkurrenskraft.

SVCA vill dock framhålla att det inte enbart är utlandsägda företag som bidrar med dessa positiva effekter. Kapitalmarknaderna är numera globala och Sverige importerar via dessa kapital, till skillnad från många andra länder, ofta via fonder och andra saminvesteringsarrangemang till exempel via s.k. private equity-fonder som investerar i onoterade bolag. Såsom framgår av betänkandet kommer kapitalet i private equity fonder från institutionella investerare såväl svenska som utländska. De utländska investerarna i fonderna kommer från EU och tredje land exempelvis USA och Kanada. Det ställer krav på harmoniserade regelverk på EU-nivå och öppenhet gentemot tredje land.

Private equity som ägarform tillför såväl kompetens och kapital till onoterade företag i Sverige. Det aktiva ägandet lämpar sig synnerligen väl för exempelvis omställning till långsiktigt hållbara företag genom digitalisering eller miljö- och klimatomställningar/innovationer.

SVCA vill även framhålla att det i första hand är privata marknadsaktörer som bedriver investeringsarbete och främjande av investeringar till Sverige. Statens roll är att skapa goda förutsättningar för de privata marknadsaktörernas arbete. Private equity har investerat över 266 miljarder kr i svenska företag sedan 2007 varav uppskattningsvis 241 miljarder (91 procent) är hänförliga till utländska institutionella investerare, att jämföra med den av utredaren föreslagna budgeten för det offentliga investeringsfrämjandet om 37 miljoner kr.

SVCA delar uppfattningen att bilden av Sverige i utlandet är viktig för att Sverige fortsättningsvis ska kunna attrahera internationellt kapital. Marknadsföring och allmänna främjandeinsatser kan dock aldrig ersätta konkurrenskraftiga spelregler. För att utländska investerare ska fortsätta uppfatta Sverige som ett konkurrenskraftigt investeringsland krävs långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler på skatte- och finansmarknadsområdet. För att det ska finnas företag att investera i på sikt krävs konkurrenskraftiga kapitalbeskattningsregler. För att attrahera talang krävs bland annat ett fungerande personaloptionssystem. För ett attraktivt innovations- och investeringsklimat krävs ett förutsägbart och internationellt konkurrenskraftigt skattesystem för entreprenörer och aktiva ägare. Så långt möjligt bör rykten om försämrade spelregler undvikas i syfte att inte oroa utländska investerare såsom skedde med Skatteverkets förslag till exitbeskattning. Investeringsfrämjande myndigheter bör kunna bistå med kompetens och stöd till tillsynsmyndigheter och Skatteverket i syfte att åstadkomma en positiv Sverigebild och välkomnande miljö för utländska investerare. Det tar lång tid att bygga upp ett positivt rykte men det går oerhört fort att rasera ett gott rykte.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

UD 2019_ 07660 - SVCA.pdf

PARTNERS