Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna utkast till lagrådsremiss och lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

  • SVCA anser att förslagen är ett steg i rätt riktning. SVCA anser dock att regeringen bör avvakta den nära förestående EU-regleringen, som omfattar förslag till en harmonisering av källskatter.
  • SVCA anser att den särskilda skattskyldigheten bör bli föremål för fortsatt översyn.
  • SVCA hänvisar slutligen till yttrandet från Näringslivets Skattedelegation (NSD) såvitt avser grunderna för påförande skattetillägg samt den administrativa ordning som föreslås kringgärda rätten till direktnedsättning.

Inledning

SVCA stödjer förslaget att reformera och modernisera det nuvarande regelsystemet för innehållande av källskatt samt att förfaranden avseende rätten till direktnedsättning med stöd av t.ex. gällande dubbelbeskattningsavtal regleras.

I vårt yttrande över Finansdepartements promemoria (Ds 2020:10) som föregick ovan utkast till lagrådsremiss uttryckte SVCA sålunda sitt stöd för den översyn som genomförts, men lämnade samtidigt vissa synpunkter och förslag till förbättringar på promemorian. SVCA anser att förslagen är ett steg i rätt riktning, särskilt såvitt avser undantag för näringsbetingade innehav av aktier, utdelning av sakegendom, hanteringen av källskatt i samband med aktielån samt även vissa förtydliganden om att jämförbara alternativa investeringsfonder (s.k. AIF:er) inom såväl som utom EES ska undantas från källskatt oavsett specialfondens juridiska form och dess skattesituation. Emellertid kvarstår vissa frågor beträffande bl.a. den särskilda skattskyldigheten (skatteundandraganden) skattetillägg samt den ordning som föreslås gälla för att få direktnedsättning.

SVCA noterar emellertid att EU-kommissionens förslag till direktiv ”Withholding taxes – new EU system to avoid double taxation” har en snarlik målsättning att söka modernisera och effektivisera såväl de materiella som de processuella reglerna gällande källskatter inom EU. EU-kommissionen förväntas anta direktivet under 2022 därför förefaller det ändamålsenligt att avvakta kommissionens slutsatser och rekommendationer, särskilt såvitt avser användandet av digitala certifieringsprocesser för att just underlätta s.k. direktnedsättning. I sammanhanget vill SVCA också framhålla OECD:s system (”TRACE”), som bl.a. syftar till att förenkla systemet för direktnedsättning. Förfaranden baserat på det senare systemet har redan införts av andra länder.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2022_01841 - SVCA.pdf

PARTNERS