Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Utredningen har, trots knappt 900 sidor, inte lyckats påvisa något samband mellan lägre kvalitet och privata utförare. Vinstbegränsning kommer att leda till en omvälvande omstrukturering av välfärdssektorn i fel riktning. Utredningen saknar konsekvensanalyser bland annat av omställningseffekter för brukare (kötider, service etc.) och anställda. Utredningen blandar marknadsmässig WACC i enlighet med CAPM och applicerar sedan denna på bokförda värden vilket är direkt felaktigt och strider mot vedertagen teori och praxis. SVCA konstaterar också att vinstbegränsningarna som missgynnar humankapital drabbar en tjänstesektor såsom vård- och omsorg där hela 93 % är småföretag med mindre än 20 anställda och 55 % av företagen drivs av kvinnor.

SVCA avstyrker därför med kraft utredningens förslag i sin helhet.

SVCA har tidigare tillstyrkt ägar- och ledningsprövning, se SVCA:s remissyttrande för Ägarprövningsutredningens förslag SOU 2015:7 (Dnr Fi2015/781). SVCA kvarstår i sin uppfattning att ökade kvalitetskrav och huvudmannens långsiktiga stabilitet är nödvändiga förutsättningar för att brukare och anhöriga ska känna trygghet med välfärdstjänsterna.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2016_04014_K Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016_78).pdf

PARTNERS