Svenska Riskkapitalföreningen inför uppförandekod och inrättar en tillsynsnämnd

Private equity har utvecklats till en viktig del av svensk ekonomi under de senaste tjugo åren. Private equity-fonder förvaltar i dag ägandet i närmare 800 svenska bolag med cirka 200 000 är anställda. Kunskapen om hur sektorn fungerar och vilken samhällsfunktion den fyller har varit begränsad då onoterade aktiebolag formellt inte har samma informationsplikt som noterade bolag. Mot bakgrund av betydelsen för svensk ekonomi medföljer ett bredare ansvar vad gäller informationsplikt mot samhällsintressenter än de formella kraven på ägare av onoterade bolag.

  • Private equity tar sin roll som ägare med stort ansvar. Under samordning av SVCA har de ledande private equity-aktörerna tillsammans utvecklat en uppförandekod för denna ägarform säger Gabriel Urwitz, SVCA:s styrelseordförande.
  • Detta är såvitt vi vet den första koden av sitt slag för private equity i något land. Vi vill tydliggöra vårt ansvar som ägare gentemot samhället i stort och samtidigt se till att SVCA:s medlemmar uppfyller en tydlig standard när det gäller information och transparens, fortsätter Gabriel Urwitz.

SVCA som intresseorganisation har till uppgift att säkerställa att private equitys ägarroll tydliggörs för allmänhet och massmedier. Aktörer som inte lever upp till sitt samhällsansvar måste också kunna bli föremål för granskning. SVCA har mot denna bakgrund skapat ett system för egentillsyn, bestående av en uppförandekod och en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa allmänhetens förtroende för att private equity agerar ansvarsfullt och professionellt. Regelverket ska samtidigt främja kunskapen om vilka värderingar som är styrande för private equitys verksamhet. Avsikten är dels att kunna granska enskilda ärenden och göra utvärderingar av andra slag, dels att sprida kunskap om uppförandekodens normer och private equitys sätt att efterleva dessa.

Uppförandekoden ska övervakas av en oberoende tillsynsnämnd. Ordförande i tillsynsnämnden blir Hans-Gunnar Axberger. Övriga ledamöter är Agneta Dreber och Björn Börjesson. Nämnden ska ta upp enskilda ärenden till granskning och har rätt att ta egna initiativ. Nämndens utlåtanden ska vara offentliga.

Kontaktpersoner:

Gabriel Urwitz, styrelseordförande SVCA och VD för Segulah Advisor, 08-402 87 08

Isabella de Feudis, VD SVCA 08-678 30 90

Mer information finns på tillsynsnämndens hemsida:

www.svcanamnd.se

Länk till befintliga regelverk för private equity:

www.evca.eu

www.ilpa.org

Om Svenska Riskkapitalföreningen:

Svenska Riskkapitalföreningen (Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA) är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige. Omsättningen från portföljbolagen motsvarar ungefär 9 % av svensk BNP.

För mer information besök gärna: www.svca.se

PARTNERS